لطفا زمان بندی را در فایلی بنام

 

وارد نمایید سپس در مسیر zaman.htm

 

قرار دهید. C:\web\