بنام خدا

 

 

 

 

دانشجویان گرامی برای اینکه بتوانید از طریق وب به آسانی انتخاب واحد نمایید باید مراحل ذیل را بطور کامل مطالعه نمایید.

 

 

 

 

1-      نکات مهم قبل از انتخاب واحد

 

 

2-نکات مهم در حین انتخاب واحد

 

 

3-نکات مهم پس از انتخاب واحد

 

 

 

 

 

 

بازگشت