نظام واحدي، سال آموزشي، امتحانات و حضور دانشجو

ماده 1ـ نظام واحدي

ماده 2ـ تعريف واحد

ماده 3ـ سال آموزشي

ماده 4ـ امتحانات

ماده 5 ـ حضور دانشجو در درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1ـ نظام واحدي

نظام واحدي بر دو اصل اساسي بنياد گذاشته شده است:

1ـ هر درس مستقلا" ارزش خود را دارد يعني اگر دانشجويي در يك درس قبول شده باشد كار او در آن درس پايان يافته است و بعلت آنكه در درسهاي ديگري رد شده است نبايد درس قبول شده را تكرار كند.

2ـ ارزش هر درس با تعداد واحدهايي كه براي آن درس تعييبن شده مشخص مي گردد و ارزش هر واحد در هر درس برابر واحد ديگر در درسهاي ديگر در همان سطح تحصيلي است.

ماده 2ـ تعريف واحد

يك واحد عبارتست از آن مقدار از يك ماده درسي كه بتوان مفاد آن را طي شانزده جلسه يك ساعتي تدريس نظري توسط اعضاي هيات علمي به دانشجو تعليم داد و انتظار مي رود كه دانشجو براي فراگرفتن آن حداقل 2 ساعت در سطح ليسانس و 3 ساعت در سطح بالاتر از ليسانس براي هر ساعت درس نظري مطالعه و پژوهش نمايد.

شانزده جلسه آزمايشگاهي يا كارگاهي يا عملي يا بيمارستاني يا صحرايي كه هر جلسه آن از دو ساعت كمتر نباشد يك واحد محسوب مي شود.

تبصره 1ـ يك واحد درس در شانزده هفته در نيمسال تحصيلي و در هشت هفته در دوره تابستاني تدريس مي شود.

تبصره 2ـ در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد مدير گروه و تاييد رييس دانشكده مي توان يك واحد درسي را در مدتي كوتاهتر از شانزده هفته تدريس نمود مشروط بر اينكه مجموع ساعات درس از شانزده كمتر نشود.

تبصره 3ـ گروه آموزشي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند از دانشجو بخواهد قسمتي يا تمام مدت پيش بيني شده براي مطالعه و پژوهش را در جلسات تمريني شركت نمايد.

تبصره 4ـ ارزش واحدي بررسيها و پژوهشهاي مستقل و پروژه ها توسط گروه آموزشي تعيين مي گردد.

ماده 3ـ سال آموزشي

سال آموزشي شامل دو نيمسال هريك به مدت شانزده هفته است كه براي هريك از اين دو نيمسال كار دانشجو ارزشيابي شده و نمرات هر درس داده خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه دوره تابستاني داير شود مدت آن هشت هفته خواهد بود.

(براي مقررات دوره تابستاني به آئين نامه دوره تابستاني مراجعه شود.)

ماده 4ـ امتحانات

ارزشيابي نهائي هر درس توسط مسؤول آن درس براساس 4 عامل زير صورت مي گيرد:

حضور مرتب دانشجو در كلاس درس.

انجام دادن تكاليف درسي.

ارزشيابي هاي مكرر در طي نيمسال.

ارزشيابي جامع در پايان نيمسال.

تبصره ـ ارزشيابي هاي مكرر و جامع جزئي از درس محسوب مي شوند.

تبصره 2ـ تعداد ارزشيابيها بسته به نوع درس به تشخيص مسؤول درس خواهد بود.

تبصره 3ـ برگزاري ارزشيابي جامع با ارزشهابيهاي مكرر تفاوت اساسي نخواهد داشت و بسته به نظر مسؤول درس و نسبت به

هر مورد مي تواند بصورت كتبي، عملي، شفاهي يا با انجام دادن تكاليف صورت گيرد.

ماده 5 ـ حضور دانشجو در درس

از لحاظ شركت فعال در گفتگو و بحث و آشنايي نزديك و دقيق با موضوع درس و كوشش جمعي براي درگيري با مسائل طرح شده و يافتن راه حل آنها حضور مرتب دانشجو در جلسات هر درس ضروري است و عامل مؤثري در ارزشيابي آن درس بشمار مي رود.

تبصره 1ـ درصورتيكه غيبت دانشجو از يك چهارم مجموع ساعات هر درس تجاوز كند دانشجو حق شركت در ارزشيابي نهايي آن درس را ندارد و درآن درس نمرة مردود خواهد گرفت.

تبصره 2ـ در مورد درسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتيكه غيبت دانشجو از يك چهارم ساعات در هريك از دو قسمت تجاوز كند حق شركت در ارزشيابي نهائي د ر هيچ يك از دوقسمت آن درس را ندارد و درآن درس نمره مردود

خواهد گرفت.

آئين نامه تحصيلات دوره ليسانس

دوره ليسانس به دوره اي از تحصيلات عالي اطلاق مي شود كه براي افزايش اطلاعات .و معلومات و شكفته كردن استعدادها و پرورش نيروي تفكر تحليلي و قابليتها و مهارتهاي افراد در رشته هاي گوناگون دانشگاهي و آشنا شدن با مسائل اجتماعي و آمادگي بعهده گرفتن مسؤوليت و وظيفه سازنده در اجتماع و همچنين آمادگي براي احراز تخصص داير مي شود.