لطفا مراحل فارغ التحصیلی را در فایل

  در مسیر Fareghotahsili.htm

قرار دهید. C:\web\