لطفآ اخبار را در فايلي به نام مدیر محترم فنی دانشگاه

 

وارد نماييد سپس در مسير news.htm

 

نمایید. کپی   بر روی وب سرورC:\web\