لطفا زمان بندي را در فايلي به نام

 

وارد نماييد سپس در مسير hazfezafeh_zamanbandi.htm

 

قرار دهيد. C:\web\